DE JEEËR

 

1)      Wanns du mol eng Kéier krank bass, da gees du bei den Do-okter.

Wanns du mol e gudde Rot brauch, géi bei den Affekot.

Wann ech eppes iwert d’Juegd brauch, da gin ech bei de Fie-ierschter.

Da kann ech roueg behapten : den Expert huet gesot !

 

Mee géi nëmmen nët bei d’Leit déi näischt verstin.

Well déi sin nach lang nët sou schlau wéi e Fox.

An huel dech an Uecht vrun de Leit, déi bei RTL gin,

Fier op d’Tele ze kommen din sie aus hi-ier Ënneschtbox.

 

Jo, ho ! Tralalalalalalalalalalalala

 

Jeeër, o Jeeër, da pass gut op, pass gut op.

Jeeër, o Jeeër, a gëff nët op, gëff nët op.

Lo gët et eescht, well e-et geet, fier deng réputatioun.

Jeeër, o Jeeër, da pass gut op, pass gut op.

Jeeër, o Jeeër, a gëff nët op, gëff nët op.

D’Thema ass eescht, duebel sou eescht, wéi d’Laag vun der Natioun.

 

 

2) Wann d’Wëld vi-irun d'Bechs kënnt, da muss de Schoss och së-ëtzen.

Wa néideg da fällt e Noschoss, sou ass d’Juegdverha-alen.

Et soll all gudde Jeeër, keng Munitioun verbë-ëtzen.

Hien muss sech op jidde Fall och un d’Ethik ha-alen.

 

Mee déi Leit, déi d’Juegd awer guer nët verstin,

Jo déi sollen dach mol an däitsch Schluechtheiser gin.

Well do ass e Massaker, an do leiden d’Déiren Qualen.

Dat ass an dat bleiwt och sou no de Wa-ahlen.

 

Jo, ho ! Tralalalalalalalalalalalala

 

Jeeër, o Jeeër, da pass gut op, pass gut op.

Jeeër, o Jeeër, a gëff nët op, gëff nët op.

Lo gët et eescht, well e-et geet, fier deng réputatioun.

Jeeër, o Jeeër, da pass gut op, pass gut op.

Jeeër, o Jeeër, a gëff nët op, gëff nët op. 

D’Thema ass eescht, duebel sou eescht, wéi d’Laag vun der Natioun.

                                                                           

                                    DE JEEËR

                                                 

 

1)      Wanns du mol eng Kéier krank bass, da gees du bei den Do-okter.

Wanns du mol e gudde Rot brauch, géi bei den Affekot.

Wann ech eppes iwert d’Juegd brauch, da gin ech bei de Fie-ierschter.

Da kann e-ech be-ehapten : den Expert huet gesot !

 

2) Mee géi nëmmen nët bei d’Leit déi näischt verstin.

Well déi sin nach lang nët sou schlau wéi e Fox.

An huel dech an Uecht vrun de Leit, déi bei RTL gin,

Fier op d’Tele ze kommen din sie aus hi-ier Ënneschtbox.

 

Jo, ho ! Tralalalalalalalalalalalala

 

Jeeër, o Jeeër, da pass gut op, pass gut op.

Jeeër, o Jeeër, a gëff nët op, gëff nët op.

Lo gët et eescht, well e-et geet, fier deng réputatioun.

Jeeër, o Jeeër, da pass gut op, pass gut op.

Jeeër, o Jeeër, a gëff nët op, gëff nët op.

D’Thema ass eescht, duebel sou eescht, wéi d’Laag vun der Natioun.

 

 

3) Wann d’Wëld vi-irun d'Bechs kënnt, da muss de Schoss och së-ëtzen.

Wa néideg da fällt e Noschoss, sou ass d’Juegdverha-alen.

Et soll all gudde Jeeër, keng Munitioun verbë-ëtzen.

Hien muss sech op jidde Fall och un d’Ethik ha-alen.

 

4) Mee déi Leit, déi d’Juegd awer guer nët verstin,

Jo déi sollen dach mol all an d’Schluechthäiser gin.

Well do ass e Massaker, an do leiden d’Déiren Qualen.

Dat ass an dat bleiwt och sou no de Wa-ahlen.

 

Jo, ho ! Tralalalalalalalalalalalala

 

Jeeër, o Jeeër, da pass gut op, pass gut op.

Jeeër, o Jeeër, a gëff nët op, gëff nët op.

Lo gët et eescht, well e-et geet, fier deng réputatioun.

Jeeër, o Jeeër, da pass gut op, pass gut op. 

Jeeër, o Jeeër, a gëff nët op, gëff nët op.

D’Thema ass eescht, duebel sou eescht, wéi d’Laag vun der Natioun.