Trauerlidd

                                           

 

           1) Loost o-ons denken                                     1) Loost o-ons denken

               Un onsen Verstuewenen                                Un ons Verstue-ewen

               Hien war e Gudden, ëmmer gewëllt.           Sie huet eis Häerzer mat Liewen gefëllt

 

               Hien ass gestuewen                                        Sie ass gestuewen

               Liewt lo do uewen                                            Liewt lo do uewen

               An enger raum- an zäitloser Welt.             An enger raum- an zäitloser Welt.

               Hien ass gestuewen                                        Sie ass gestuewen

               Liewt lo do uewen                                            Liewt lo do uewen

               An enger raum- an zäitloser Welt.             An enger raum- an zäitloser Welt.

                                                                                   

 

                                    2) Huel léiwen Herrgott

                                         Hue-el däin häerzegt Ka-and op

                                         Du wärts o-ons fe-ehlen, eng eidel Platz ass an onser Mëtt.

 

                                         Bleiwt no der Trennung

                                         Dach nach d’Erënnerung

                                         Un e gudde Mënsch, mier vergiessen dech nët.

                                         Bleiwt no der Trennung

                                         Dach nach d’Erënnerung

                                         Un e gudde Mënsch, mier vergiessen dech nët.