Trauerlidd

                                             

 

     1a) Loost o-ons denken                                           1b) Loost o-ons denken

           Un onsen Verstuewenen                                         Un ons Verstue-ewen

           Du wars e Gudden, ëmmer gewëllt.                     Du hues eis Häerzer mat Liewen gefëllt.

 

                               Du bass gestuewen                                                      

                               Liews lo do uewen                                                          

                               An enger raum- an zäitloser Welt.                           

 

                               Du bass gestuewen                                                       

                               Liews lo do uewen                                                           

                               An enger raum- an zäitloser Welt.                           

                                                            

 

                           2) Huel léiwen Herrgott

                                Hue-el däin häerzegt Ka-and op

                                Du wärts o-ons fe-ehlen, eng eidel Platz ass an onser Mëtt.

 

                                Bleiwt no der Trennung

                                Dach nach d’Erënnerung

                                Un e gudde Mënsch, mier vergiessen dech nët.

 

                                Bleiwt no der Trennung

                                Dach nach d’Erënnerung

                                Un e gudde Mënsch, mier vergiessen dech nët.