Jiddereen huet een Engel

 

                                               Jiddereen huet een Engel

                                               Hien ass ëm dech besuegt

                                               Hien ass däin Schutzengel

                                               Ëmmer do am Daag och an der Nuecht.

 

                                               Hien bréngt dir Mut an Hoffnung

                                               Hien ass do wann mer Problemer hun

                                               Onverzichtbar wéi eist deeglecht Brout

                                               Hien begleed dech an der Nout

                                               Bis an den Doud.