Kyrie

 

                                                               Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison

                                                               Kyrie, Kyrie eleison, eleison

                                                               Christe, Christe, Christe eleison

                                                               Christe, Christe eleison

                                                               Kyrie eleison

 

                                                               Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison