Awer den Tram deen fiert

                                                       

                                      

 

                                             1)  Ech wollt dës Läscht an d’Staat fue-eren
                                             Wunnen zu Fréiseng wäit eweg

                                             Wollt ënnerwee nach een hue-elen

                                             D’Léa hat zou – oh wat ee Pech !

                                             Bewonn’ren d’Natur duerch d’Fënsterscheiwen

                                             Sin um Land gebuer, wuel bemierkt

                         

                          REFRAIN : Ech géif sou gären nach blei-eiwen

                                             Awer den Tram, den Tram dee fiert

                                             Ech géif sou gären nach blei-eiwen

                                             Awer den Tram, den Tram dee fiert.

 

                                             2)  Kommen ech un an der cha-amber

                                             No genee fënnef Véirelstonn

                                             Ass den Roberto dann lo pro-opper ?

                                             Vergiess ass déi Sa-ach mat der Bomm.

                                             Här Präsident, ech wëll nët streiden

                                             Ma hu mer eis am Thema nët geirt ?

 

                                             REFRAIN

 

                                             3)  „Är Ried ass diskutabel"

                                             So’n ech obschon ech näischt verstin

                                             An de rapport ass lamentabel

                                             Dat hun ech nach nie gesin

                                             Sou, de Räscht musst dier mir schreiwen

                                             D’Zäit leeft mer fort, nediert

 

                                             REFRAIN

 

                                             4)  A mengem Kapp ass et kloer

                                             Hänken gläich meng carrière un de Nol

                                             Iwe-er 30 Joer

                                             Dat mécht sou séier kee mier no

                                             Ech schaffen nach bis e Freiden

                                             Doheem muss ech schreiwen nach meng Ried

 

                                             REFRAIN