FRéIER, JO FRéIER

                                                 

 

                      1)      Fréier um Land do hat kee Mënsch ee Frang.

                                       Ausser villäit besser Léit vun héigem Rang

                                       Eenzegen Pläséier war Kart a Gesang.

 

                                       Fréier, jo fréier, deemools war et esou

                                       Fréier waren d’Mënschen awer frou.

 

                                       Fréier um Land waren d’Dieren nie zou.

                                       Do war Vertrauen, alles goung mat der Rou.

                                       Géingt den Honger kruus du eng Kuuscht oder zwou.

 

                                       Fréier, jo fréier, deemools war et esou

                                       Fréier waren d’Mënschen awer frou.

 

                      2)      Fréier haten d’Leit méi zesummen gehalen.

                                       Si hun sech och oft gemeet e Gefalen

                                       Haten och Respekt virun deenen Aalen.

 

                                       Fréier, jo fréier, deemools war et esou

                                       Fréier waren d’Mënschen awer frou.

 

                                       Fréier virum Iessen gouf dem Härgott gedankt

                                       An zwar mat de Wieder: „Dank' für Speise und Trank."

                                       Et ass och gebiet gin gouf een eemol krank.

 

                                       Fréier, jo fréier, deemools war et esou

                                       Fréier waren d’Mënschen awer frou.

 

                      3)      Fréier sou wéi haut huet all Meedchen gedreemt.

                                       Haat et een Veréirer, dann gouf sech gefreet.

                                       An war et Eescht, huet hien den Haff him gemeet.

 

                                       Fréier, jo fréier, deemools war et esou

                                       Fréier waren d’Mënschen awer frou.

 

                                       Fréier hun d’Leit meeschtens fréi sech bestued.

                                       Awer sie hun d’Jo-Wuert sech gut iwerluet.

                                       Dat war fier e Liewen a nët fier eng Nuet.

 

                                      Fréier, jo fréier, deemools war et esou

                                      Fréier waren d’Mënschen awer frou.