Geheit nÄischt an eist mier

                                                                                

 

 

                 1) Haut de Moien, an der Zeitung, dier hut et vläit gelies

                 Nee nët wou grad nei Solde sin, och nët wien grad bestued gin ass

                 Eng Noricht joot di aner, ’t ass iwerall vill lass

                 Ma hu dier d Noricht da gesin ? Oder hu dier d'news schon ganz vergiess?

                 E Waal ass doud font gin.

 

                 2) D’Autopsie ass och gemach gin, an d’Resultat ass do

                 E lauter Plastikde-eler, 10 Kilo loungen a sengem Mo

                 Di déck Waalen, och Delfinen, si hun et all nët liicht

                 Si gi vun eis erageluecht, an dem Mënsch géintiwer hun sie kee Gewicht

                 Dat ass de Kombel !

 

                 REFRAIN : Ge-eheit näischt an eist Mier

                                    Dier geheit och näischt v’run är Dier

                                    Ke-e Plastik an sou Geschier

                                    Wann ech g’lift

 

                 Vierwat ass d'Mënschheet dann sou domm ?

                 Vierwat dréint d'Mënschheet nët méi ronn?

                 Vierwat ass d’Mier eis näischt méi wert ? So mier vierwat ?

 

                 3) Muer de Moien, an der Zeitung, dier wiert et och gesin

All d’Mënschen hun nët matgemach, a wann ech dat Ganzt och richteg verstin:

                 De Skandal geet weider.

 

                 REFRAIN 2X

 

                 Fier den Delfin an de Waal

                 Am Interessi vun eis all

 

                 Vun eis all