meng mamm HUET GESOT

                                                

 

1)      Du hues meng léif Mamm, d’Liewen mier geschenkt.

                      An du hues mier jo oft gesot: „Kuck wat d'Liewen dier bréngt.

                      Respektéier d’Déiren, respektéier d'Leit.“

                      Ech hun mech dorun gehalen an et bis haut nach laang nët bereit.

 

                      A wéi huet mier meng Mamm gesot: „Deng Rou hues du réischt fond,

                      jo eréischt wanns d’an Fridden liewen kanns ma-at Mënsch an Hond.“

                      A wéi huet mier meng Mamm gesot: „Dass de nëmmen nët vergëss:

                      Huel dach nët méi aus der Natur eraus, nët méi wéis du selwer gëss.“

 

2)   An du mäin Begleeder, bass een treie Frënd

                      Du gees mat mier spazéieren iw'rall duerch déck an dënn.

                     „Respektéier d’Ëmwelt", seet een aalen Sproch.

                     Du bass vun der Natur erschafen, an ech iwréiens och.

 

                     A wéi huet mier meng Mamm gesot: „Deng Rou hues du réischt fond,

                     jo eréischt wanns d’an Fridden liewen kanns ma-at Mënsch an Hond.“

                     A wéi huet mier meng Mamm gesot: „Dass de nëmmen nët vergëss:

                     Huel dach nët méi aus der Natur eraus, nët méi wéis du selwer gëss.“