Wéi kann ech ët verdro’n

 

 

 

                                                      1) Wéi kann ech ët verdro'n

                                                          Een Dag ouni dech ?

                                                          Ech kann ët nët versto'n

                                                          Schwéierlech

                                                          Ech kann v’läit enges Daags

                                                          Nees sin bei dir

                                                          Sou léiw wéis du wars

                                                          mat mir.

 

                                                     2) Wi schéin dass et dech gouf

                                                          wi schéin war eis Zäit

                                                          Lo wou alles fällt

                                                          an de Koup

                                                          Bleiwt mir op dëser Welt

                                                          Wat mir vill bedäit :

                                                          Eisen Eed: éiweg mäin 

                                                          éiweg däin.